Projekts GrassLIFE2:

Eiropas Savienības nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana
101073829 LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2

01.01.2023 -21.12.2028


GrassLIFE2 ir Eiropas Savienības LIFE programmas finansēts projekts, kura mērķis ir atjaunot un ilgtspējīgi apsaimniekot Eiropas Savienības (ES) nozīmes prioritāros zālājus.

Projekta GrassLIFE2 mērķis:

GrassLIFE2 ilgtermiņa mērķis ir uzlabot piecu Eiropas Savienības prioritāro zālāju biotopu (1630*, 6120*, 6210*, 6230*, 6270*) aizsardzības stāvokli Latvijā un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu.

Visi ES nozīmes īpaši aizsargājamo zālāju biotopi Latvijā ir nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī. Iemesli tam ir zālāju nepareiza apsaimniekošana, to iznīcināšana (uzarot, apmežojot), kā arī to aizaugšana. Kā secinājām GrassLIFE projekta ieviešanas laikā, zālāju atjaunošanas potenciāls ir milzīgs, bet nepieciešama ļoti cieša zemnieku iesaiste un mērķtiecīga un praktiska komunikācija ar sabiedrību par zālāju tēmām. Neveicot darbības zālāju atjaunošanai un to apsaimniekošanas uzlabošanai, zālāju stāvoklis turpinās pasliktināties. Lai to novērstu, nepieciešami pasākumi biotopu atjaunošanas atbalstam zemnieku saimniecībās, inovatīvu zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas metožu izmēģināšanai un tālākai pārnesei, kā arī labākās prakses metožu demonstrējumiem.

Projekta GrassLIFE2 uzdevumi:

1. Atjaunot 1260 hektārus ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu un izveidot ekonomiski dzīvotspējīgu sistēmu to ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
2. Nodrošināt Latvijas dabiskiem zālājiem raksturīgo augu sugu sēklu pieejamību.
3. Sekot līdzi atjaunošanas sekmēm, dalīties zināšanās un iegūt pieredzi no citiem dabisko zālāju atjaunotājiem.
4. Izveidot GrassLIFE saimniecībās balstītu dabas saimniecību demonstrējumu tīklu zināšanu pārnesei un zālāju apsaimniekošanas metožu tālākai izpētei.
5. Pilnveidot dabisko zālāju apsaimniekotāju zināšanas un stiprināt to prestižu.
6. Iesaistīt sabiedrību zālāju saglabāšanā, īstenojot konkrētus, uz noteiktu mērķa grupu uzvedības maiņu vērstus pasākumus.

Projektā GrassLIFE2 sagaidāmie rezultāti:

Deviņās zemnieku saimniecībās atjaunoti 650 hektāri Natura 2000 vietās iekļauti ES nozīmes prioritārie zālāju biotopi un, izveidojot to apsaimniekošanai nepieciešamo infrastruktūru, nodrošināta atbilstoša tiem nepieciešamā uzturēšana ilgtermiņā.

Uzlabots GrassLIFE projektā izveidotais mobilās ganīšanas pakalpojums un izveidotas trīs jaunas mobilās ganīšanas vienības. Ar to palīdzību 11 Natura 2000 vietās atjaunoti 570 hektāri ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu.

Sniedzot atbalstu aktīvām kopienām, kuras iesaistās savu apkaimju sakopšanā, un rīkojot biotopu atjaunošanas talkas, 11 Natura 2000 vietās atjaunoti 40 hektāri ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu.

Latvijas dabiskajos zālājos ievācot tiem raksturīgo augu sugu sēklas un ierīkojot to audzētavu, Vides risinājuma institūta saimniecībā izveidota Latvijas dabiskajiem zālājiem raksturīgu augu sēklu ieguve. Projekta laikā iegūtās sēklas izmantotas vismaz 240 hektāros projekta zālāju atjaunošanā. Ziemeļgaujas “Lejzemniekos” izveidots sēklu vākšanas informācijas centrs.

Pilnveidojot GrassLIFE projektā izveidotās demonstrējumu saimniecības “Bekas” izglītības kapacitāti, izveidota Dabas zemnieku skola “Bekas”.

Izstrādājot informatīvos materiālus un apmācot GrassLIFE projektā iesaistītos lauksaimniekus, izveidotas septiņas jaunas biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības. Dabas zemnieku skolā un izveidotajās demonstrējumu saimniecībās organizēti vismaz 77 pieredzes apmaiņas pasākumi.

Piesaistot dažādu jomu ekspertus un veicot teritoriju apsekošanu dabā, sniegtas biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas konsultācijas vismaz 100 dabisko zālāju īpašniekiem. Sagatavojot informatīvos materiālus, ziņu lapas un rīkojot vismaz piecus publiski pieejamus “Gribu pļavu!” seminārus un publiskojot to ierakstus, nodrošināta projektā iegūto zināšanu pieejamība projekta īstenošanā neiesaitītu dabisko zālāju biotopu īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

Novērtētas projekta ietvaros veikto biotopu atjaunošanas darbu sekmes un apzināta to ietekme uz atjaunoto zālāju sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Sagatavoti izvērsti zālāju biotopu atjaunošanas sekmju un projekta ietekmju novērtējuma ziņojumi.

Rīkojot un piedalotos semināros un pieredzes apmaiņas un pārneses pasākumos, apzināta citu biotopu apsaimniekotāju un atjaunotāju pieredze un GrassLIFE2 projekta laikā gūtās zināšanas nodotas citiem dabisko zālāju atjaunotājiem un apsaimniekotājiem gan Latvijā, an ārpus tās.

Sagatavots projekta saimniecību dabisko zālāju apsaimniekošanas rentabilitātes vērtējums. Iegūtās zināšanas līdz ar dabisko zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi, 24 semināru laikā nodotas Latvijas Lauku  Konsultāciju Centra konsultantiem un Latvijas Agronomu biedrības biedriem.

Sagatavojot TV sižetus un īstenojot mediju kampaņu “Farmers are Nature Stewards”, uzlabots biotopu atjaunošanā un apsaimniekošanā iesaistīto zemju īpašnieku prestižs.

Projekts GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana LIFE16NAT/LV/262

01.09.2017 – 31.03.2023

GrassLIFE ir Eiropas Savienības LIFE programmas finansēts projekts, kura mērķis ir atjaunot izzūdošos zālājus Latvijā un veicināt to ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

Projekta mērķi:


1. Ilgtermiņa mērķis

GrassLIFE mērķis ir uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā (6120*, 6210*, 6230*, 6270* and 6530*) un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu. Visas zālāju atjaunošanas darbības tiks īstenotas 14 Natura2000 tīkla teritorijās.

2. Projekta konkrētie mērķi

 • Atjaunot biotopus un uzlabot to aizsardzības statusu 1320,5 hektāros ES nozīmes prioritāro zālāju, izmantojot pārbaudītas metodes, kā arī testējot inovatīvas atjaunošanas metodes pilotteritorijās.
 • Izveidot ilgtermiņa un ilgtspējīgu apsaimniekošanas (noganīšanas) sistēmu atjaunoto zālāju teritorijās, sadarbībā ar zemnieku saimniecībām.
 • Sagatavot rekomendācijas zālāju aizsardzības statusa uzlabošanai un zālāju konektivitātei Latvijā.
 • Veicināt izpratni par ilgtspējīgas zālāju apsaimniekošanas ekonomiskajiem aspektiem; un
 • uzlabot sabiedrības zināšanas un informētību par prioritāro zālāju saglabāšanu Latvijā un Eiropas Savienībā.
A.1. Datu ievākšana pirms biotopu atjaunošanas

Visās projekta teritorijās tiks veikts veģetācijas novērtējums un augsnes analīzes pirms atjaunošanas pasākumu īstenošanas. Mēs apmeklēsim apmēram 120 teritorijas (katra teritorija ir aptuveni 5 hektārus liela platība, kurā notiks atjaunošanas darbi). Teritorijas tiks apmeklētas projekta īstenošanas pirmajā un otrajā gadā. Eksperti novērtēs zālāju kvalitāti, iezīmēs precīzas teritorijas atjaunošanai, kā arī noņems augsnes paraugus. Desmit izvēlētās teritorijās tiks veikta bezmugurkaulnieku (Carabidae) uzskaite.

Projekta gaitā pirmsatjaunošanas dati tiks salīdzināt ar datiem, kas apkopoti pēcatjaunošanas uzskaitēs (D.1. darbība), lai mēs varētu dokumentāli novērtēt progresu un izdarīt secinājumus par atjaunošanas pasākumu efektivitāti.

Šajā darbībā apkopotie dati veidos pamatu atjaunošanas plānu izveidei A.2. darbībā, kā arī tiks izmantoti kā bāzes vērtības atjaunošanas darbību monitoringam D.1.,D.2. un D.3. darbībās.

Darbību īsteno: LDF (bezmugurkaulnieku uzskaite), LU (veģetācija un augsne)
A.2. Tehniskā plānošana – atjaunošanas plāni un saimniecību plāni

Šīs darbības ietvaros tiks sagatavoti atjaunošanas plāni katrai atjaunojamajai teritorijai. Teritoriju skaits var mainīties, balstoties uz secinājumiem un datiem, kas apkopoti A.1. darbībā. Atjaunošanas plānos būs iekļauta šāda informācija:

 1. dzīvotnes mērķu apraksts katrai prioritārajai zālāju dzīvotnei katrā teritorijā;
 2. kādas atjaunošanas darbības nepieciešamas, lai šos mērķus sasniegtu;
 3. detalizētas atjaunošanas darbību kartes;
 4. pēcatjaunošanas apsaimniekošanas darbību apraksts.

Atjaunošanas plāni kalpos kā vadlīnijas C.1., C.2. un C.3. paredzētajām atjaunošanas darbībām un būs pamats pēc-LIFE aizsardzības plāna izstrādei F.2. darbībā. 

Desmit projekta saimniecībām tiks izstrādāti saimniecību plāni. Tie koncentrēsies uz biznesa iespējām projekta zālājos, un piedāvās realizējamus biznesa risinājumus kopā ar izmaksu un peļņas aprēķiniem. Plānos arī tiks izvērtēti saimniecību apsaimniekošanā izmantotie inovatīvie paņēmieni un tāpat tiks tajos tiks integrēts ekosistēmu pakalpojumu koncepts. Plāni tiks veidoti, balstoties produktu idejās, kuras izstrādāsim A.6. darbības ietvaros.

Darbību īsteno: LDF (10 saimniecību plāni), LU (120 atjaunošanas plāni).
A.3. Komunikācija ar iesaistītajām pusēm, iepirkumi, atļaujas

Šī ir tehniskā atbalsta darbība, kas nepieciešama, lai palīdzētu šādiem procesiem:

 1. teritoriju atlasei mobilajam ganāmpulkam C.3. darbībā;
 2. regulārai komunikācijai ar iesaistītajām pusēm;
 3. nepieciešamo atļauju iegūšanai zālāju atjaunošanai;
 4. nepieciešamo iepirkuma procedūru veikšanai.

Mēs esam stingri apņēmušies projektā ievērot Zaļā iepirkuma principus un šādus kritērijus: 

 • Transports. Izmantosim tādu transportu, kura ietekme uz vidi ir vismazākā no iespējamiem scenārijiem.
 • Biroja piederumi, papīrs. Izmantosim produktus ar mazu ekoloģisko pēdu, produktus ar eko marķējumiem, kā arī ņemsim vērā dzīves cikla izmaksas.
 • Ēdināšana. Izmantosim bioloģiski sertificētus produktus un vietējas izcelsmes produktus.
 • Iegādājoties aprīkojumu, mēs ņemsim vērā to dzīves cikla izmaksas, lai nodrošinātu iepirkumu ilgtspēju.

Projekta sākumā mēs veiksim tirgus izpēti, lai identificētu piegādātājus un produktus, kas ir visatbilstošākie Zaļā publiskā iepirkuma plānā definētajiem principiem.

Ļoti būtisks elements iepirkumu organizēšanā būs vietējo piedādātāju izvēle, ja vien tas ir iespējams. Lai arī šī pieeja prasīs lielāku projekta darbinieku kapacitāti, jo piegādātāju skaits būs lielāks, mēs esam pārliecināti, ka šis ir labākais veids, lai nodrošinātu to, ka esam sociāli atbildīgi, atbildīgi pret vidi un radām uzlabojumus ne tikai vides, bet arī sociāli ekonomiskajā jomā.

Darbību īsteno LDF.
A.4. Komunikācijas plāns

Projekta komunikācijas plāns tiks sagatavots pirmajā projekta īstenošanas gadā. Tas būs vadošais dokuments, kas noteiks projekta komunikācijas aktivitātes (E.1.,E.2.,E.3. un E.5), kā arī identificēs precīzākos komunikācijas līdzekļus un vēstījumus dažādām mērķa auditorijām.

Darbību īsteno LDF.
A.5. Zālāju konektivitātes modelis

Zālāju konektivitātes modeļa izstrādei ir divējs mērķis:

 1. tas kalpos kā vadlīnijas projektā īstenojamo atjaunošanas darbību prioritāšu noteikšanai;
 2. tas veidos bāzi, uz kuras sagatavosim rekomendācijas Natura 2000 tīkla uzlabojumiem.
Zālāju konektivitātes modelis fokusēsies uz Natura 2000 kā galvenajām teritorijām prioritāro zālāju aizsardzībai, kā arī identificēs, kuras teritorijas Natura 2000 tīklā ir prioritārās zālājiem. To papildinās sadaļa, kuras mērķis būs uzlabot Natura 2000 tīkla vienotību un konektivitāti, identificējot kritiskos “karstos punktus” arī ārpus Natura 2000 tīkla.

Mēs analizēsim pašreizējo zālāju izplatību, piešķirot konektivitāti raksturojošu vērtību katrai zālāju platībai, tādējādi mēs varēsim identificēt no konektivitātes viedokļa būtiskākos zālājus. Zālāju platības, kas tiks identificētas šajā modelī kā svarīgākie centri, kas nodrošina zālāju konektivitāti ainavas līmenī, būs prioritārie atjaunošanas darbībām C.3. aktivitātē. Konektivitātes analīze mums ļaus identificēt vietas, kurās nepieciešams izveidot jaunus zālājus, lai uzlabotu zālāju konektivitāti. Konektivitātes modeli izmantos, lai izstrādātu rekomendācijas nākotnes darbībām, nosakot prioritātes zālāju atjaunošanas paņēmieniem, uzlabojot Natura 2000 tīklu un plānojot mobilo ganāmpulku darba plānu pēc GrassLIFE beigām. Pētījuma metodoloģija tiks sīki aprakstīta, un līdz projekta beigām būs publiski pieejama.

Darbību īsteno LDF (koordinācija), LU (ekspertīze), VRI (modelēšana).
A.6. Pētījums par zālājiem, bioloģisko daudzveidību un biznesu

Pētījums par zālājiem, bioloģisko daudzveidību un biznesu tiks veikts projekta otrajā gadā, un tas veidos pamatu darbam ar ekosistēmu pakalpojumiem un zālāju produktiem E.3. darbībā. Tas arī ietvers risinājumus saimniecību plāniem. Pētījums arī apkopos informāciju par zālājiem no citiem projektiem un koncentrēsies uz šādiem aspektiem:

 • zālāju ekosistēmu pakalpojumi kopumā;
 • ar zālājiem saistītu ekosistēmu pakalpojumu, kas saistīti ar projekta mērķa prioritārajiem zālājiem, identificēšana;
 • pakalpojumu identificēšana un metodoloģija, kas ļaus kvantitatīvi novērtēt ekosistēmu pakalpojumus, kas saistīti ar projekta teritorijām;
 • zālāju produktu ar augstu pievienoto vērtību identificēšana, izmantojot labākas prakses piemērus no Eiropas Savienības un visas pasaules;
 • metodoloģijas aprakstīšana, lai novērtētu, kādus zālāju produktus ar augstu pievienoto vērtību varētu radīt Latvijā;
 • zālāju produkti, kas varētu rasties šī projekta teritorijās;
 • identificēto produktu aprakstīšana un to biznesa iespēju un tirgus potenciāla analīze (ekspertu novērtējums);
 • praktiskā materiāla sagatavošana plašākai izplatīšanai.

Darbību īsteno: LDF (koordinācija), LU (ekspertīze)
A.7. Replikācijas stratēģija

Tiks sagatavota replikācijas stratēģija, kas nodrošinās replikācijas darbību efektivitāti un saskaņotību projekta ietvaros, kā arī izvērtēs sinerģijas iespējas ar citām inciatīvām. Replikācijas stratēģija tiks sagatavota pirmajā un otrajā projekta gadā, un tā tiks izmantota kā vadlīnijas komunikācijai un pieredzes apmaiņas aktivitātēm, projekta replikācijas darbību plānošanai un pēc-LIFE darbību plānošanai.

Darbību īsteno LDF.
A.1. Datu ievākšana pirms biotopu atjaunošanas

Visās projekta teritorijās tiks veikts veģetācijas novērtējums un augsnes analīzes pirms atjaunošanas pasākumu īstenošanas. Mēs apmeklēsim apmēram 120 teritorijas (katra teritorija ir aptuveni 5 hektārus liela platība, kurā notiks atjaunošanas darbi). Teritorijas tiks apmeklētas projekta īstenošanas pirmajā un otrajā gadā. Eksperti novērtēs zālāju kvalitāti, iezīmēs precīzas teritorijas atjaunošanai, kā arī noņems augsnes paraugus. Desmit izvēlētās teritorijās tiks veikta bezmugurkaulnieku (Carabidae) uzskaite.

Projekta gaitā pirmsatjaunošanas dati tiks salīdzināt ar datiem, kas apkopoti pēcatjaunošanas uzskaitēs (D.1. darbība), lai mēs varētu dokumentāli novērtēt progresu un izdarīt secinājumus par atjaunošanas pasākumu efektivitāti.

Šajā darbībā apkopotie dati veidos pamatu atjaunošanas plānu izveidei A.2. darbībā, kā arī tiks izmantoti kā bāzes vērtības atjaunošanas darbību monitoringam D.1.,D.2. un D.3. darbībās.

Darbību īsteno: LDF (bezmugurkaulnieku uzskaite), LU (veģetācija un augsne)
A.2. Tehniskā plānošana – atjaunošanas plāni un saimniecību plāni

Šīs darbības ietvaros tiks sagatavoti atjaunošanas plāni katrai atjaunojamajai teritorijai. Teritoriju skaits var mainīties, balstoties uz secinājumiem un datiem, kas apkopoti A.1. darbībā. Atjaunošanas plānos būs iekļauta šāda informācija:

 1. dzīvotnes mērķu apraksts katrai prioritārajai zālāju dzīvotnei katrā teritorijā;
 2. kādas atjaunošanas darbības nepieciešamas, lai šos mērķus sasniegtu;
 3. detalizētas atjaunošanas darbību kartes;
 4. pēcatjaunošanas apsaimniekošanas darbību apraksts.

Atjaunošanas plāni kalpos kā vadlīnijas C.1., C.2. un C.3. paredzētajām atjaunošanas darbībām un būs pamats pēc-LIFE aizsardzības plāna izstrādei F.2. darbībā. 

Desmit projekta saimniecībām tiks izstrādāti saimniecību plāni. Tie koncentrēsies uz biznesa iespējām projekta zālājos, un piedāvās realizējamus biznesa risinājumus kopā ar izmaksu un peļņas aprēķiniem. Plānos arī tiks izvērtēti saimniecību apsaimniekošanā izmantotie inovatīvie paņēmieni un tāpat tiks tajos tiks integrēts ekosistēmu pakalpojumu koncepts. Plāni tiks veidoti, balstoties produktu idejās, kuras izstrādāsim A.6. darbības ietvaros.

Darbību īsteno: LDF (10 saimniecību plāni), LU (120 atjaunošanas plāni).
A.3. Komunikācija ar iesaistītajām pusēm, iepirkumi, atļaujas

Šī ir tehniskā atbalsta darbība, kas nepieciešama, lai palīdzētu šādiem procesiem:

 1. teritoriju atlasei mobilajam ganāmpulkam C.3. darbībā;
 2. regulārai komunikācijai ar iesaistītajām pusēm;
 3. nepieciešamo atļauju iegūšanai zālāju atjaunošanai;
 4. nepieciešamo iepirkuma procedūru veikšanai.

Mēs esam stingri apņēmušies projektā ievērot Zaļā iepirkuma principus un šādus kritērijus: 

 • Transports. Izmantosim tādu transportu, kura ietekme uz vidi ir vismazākā no iespējamiem scenārijiem.
 • Biroja piederumi, papīrs. Izmantosim produktus ar mazu ekoloģisko pēdu, produktus ar eko marķējumiem, kā arī ņemsim vērā dzīves cikla izmaksas.
 • Ēdināšana. Izmantosim bioloģiski sertificētus produktus un vietējas izcelsmes produktus.
 • Iegādājoties aprīkojumu, mēs ņemsim vērā to dzīves cikla izmaksas, lai nodrošinātu iepirkumu ilgtspēju.

Projekta sākumā mēs veiksim tirgus izpēti, lai identificētu piegādātājus un produktus, kas ir visatbilstošākie Zaļā publiskā iepirkuma plānā definētajiem principiem.

Ļoti būtisks elements iepirkumu organizēšanā būs vietējo piedādātāju izvēle, ja vien tas ir iespējams. Lai arī šī pieeja prasīs lielāku projekta darbinieku kapacitāti, jo piegādātāju skaits būs lielāks, mēs esam pārliecināti, ka šis ir labākais veids, lai nodrošinātu to, ka esam sociāli atbildīgi, atbildīgi pret vidi un radām uzlabojumus ne tikai vides, bet arī sociāli ekonomiskajā jomā.

Darbību īsteno LDF.
A.4. Komunikācijas plāns

Projekta komunikācijas plāns tiks sagatavots pirmajā projekta īstenošanas gadā. Tas būs vadošais dokuments, kas noteiks projekta komunikācijas aktivitātes (E.1.,E.2.,E.3. un E.5), kā arī identificēs precīzākos komunikācijas līdzekļus un vēstījumus dažādām mērķa auditorijām.

Darbību īsteno LDF.
A.5. Zālāju konektivitātes modelis

Zālāju konektivitātes modeļa izstrādei ir divējs mērķis:

 1. tas kalpos kā vadlīnijas projektā īstenojamo atjaunošanas darbību prioritāšu noteikšanai;
 2. tas veidos bāzi, uz kuras sagatavosim rekomendācijas Natura 2000 tīkla uzlabojumiem.
Zālāju konektivitātes modelis fokusēsies uz Natura 2000 kā galvenajām teritorijām prioritāro zālāju aizsardzībai, kā arī identificēs, kuras teritorijas Natura 2000 tīklā ir prioritārās zālājiem. To papildinās sadaļa, kuras mērķis būs uzlabot Natura 2000 tīkla vienotību un konektivitāti, identificējot kritiskos “karstos punktus” arī ārpus Natura 2000 tīkla.

Mēs analizēsim pašreizējo zālāju izplatību, piešķirot konektivitāti raksturojošu vērtību katrai zālāju platībai, tādējādi mēs varēsim identificēt no konektivitātes viedokļa būtiskākos zālājus. Zālāju platības, kas tiks identificētas šajā modelī kā svarīgākie centri, kas nodrošina zālāju konektivitāti ainavas līmenī, būs prioritārie atjaunošanas darbībām C.3. aktivitātē. Konektivitātes analīze mums ļaus identificēt vietas, kurās nepieciešams izveidot jaunus zālājus, lai uzlabotu zālāju konektivitāti. Konektivitātes modeli izmantos, lai izstrādātu rekomendācijas nākotnes darbībām, nosakot prioritātes zālāju atjaunošanas paņēmieniem, uzlabojot Natura 2000 tīklu un plānojot mobilo ganāmpulku darba plānu pēc GrassLIFE beigām. Pētījuma metodoloģija tiks sīki aprakstīta, un līdz projekta beigām būs publiski pieejama.

Darbību īsteno LDF (koordinācija), LU (ekspertīze), VRI (modelēšana).
A.6. Pētījums par zālājiem, bioloģisko daudzveidību un biznesu

Pētījums par zālājiem, bioloģisko daudzveidību un biznesu tiks veikts projekta otrajā gadā, un tas veidos pamatu darbam ar ekosistēmu pakalpojumiem un zālāju produktiem E.3. darbībā. Tas arī ietvers risinājumus saimniecību plāniem. Pētījums arī apkopos informāciju par zālājiem no citiem projektiem un koncentrēsies uz šādiem aspektiem:

 • zālāju ekosistēmu pakalpojumi kopumā;
 • ar zālājiem saistītu ekosistēmu pakalpojumu, kas saistīti ar projekta mērķa prioritārajiem zālājiem, identificēšana;
 • pakalpojumu identificēšana un metodoloģija, kas ļaus kvantitatīvi novērtēt ekosistēmu pakalpojumus, kas saistīti ar projekta teritorijām;
 • zālāju produktu ar augstu pievienoto vērtību identificēšana, izmantojot labākas prakses piemērus no Eiropas Savienības un visas pasaules;
 • metodoloģijas aprakstīšana, lai novērtētu, kādus zālāju produktus ar augstu pievienoto vērtību varētu radīt Latvijā;
 • zālāju produkti, kas varētu rasties šī projekta teritorijās;
 • identificēto produktu aprakstīšana un to biznesa iespēju un tirgus potenciāla analīze (ekspertu novērtējums);
 • praktiskā materiāla sagatavošana plašākai izplatīšanai.

Darbību īsteno: LDF (koordinācija), LU (ekspertīze)
A.7. Replikācijas stratēģija

Tiks sagatavota replikācijas stratēģija, kas nodrošinās replikācijas darbību efektivitāti un saskaņotību projekta ietvaros, kā arī izvērtēs sinerģijas iespējas ar citām inciatīvām. Replikācijas stratēģija tiks sagatavota pirmajā un otrajā projekta gadā, un tā tiks izmantota kā vadlīnijas komunikācijai un pieredzes apmaiņas aktivitātēm, projekta replikācijas darbību plānošanai un pēc-LIFE darbību plānošanai.

Darbību īsteno LDF.
D.1. Monitorings pēc atjaunošanas

Mēs apmeklēsim katru atjaunošanas teritoriju pēc atjaunošanas, lai novērtētu atjaunošanas paņēmienu sekmes, kā arī nepieciešamību tos uzlabot vai mainīt. Tajā pašā laikā eksperti arī novērtēs biotopus, veģetācijas struktūru, indikatorsugas, augsnes analīzes rezultātus, kā arī apkopos secinājumus par atjaunošanas sekmēm un rekomendācijas apsaimniekošanas uzlabošanai nākotnē.

Papildus monitoringa lauka darbiem, demonstrācijas saimniecībai mēs arī izveidosim digitālo reljefa modeli un digitālo virsmas modeli, klasificēsim veģetācijas augstumu un izveidosim veģetācijas klasifikācijas kartes, kas balstītas uz LIDAR un citiem attālās izpētes datiem. 

Darbību īsteno LDF (inventarizācija demosaimiecībā), LU (koordinācija visās teritorijās), VRI (modelēšana).
D.2. Ietekmes uz ekosistēmu funkcijām monitorings

Balstoties uz D.1. darbībā apkopotajiem datiem, tiks sagatavoti divi konsolidēti monitoringa ziņojumi. Konsolidēto ziņojumu fokuss būs uz secinājumiem par apsaimniekošanas efektivitāti, veikti darbību izmaksu efektivitāti, to tālākizmantojamības potenciālu, kā arī rekomendācijas prioritāro zālāju atjaunošanas nākotnes darbībām. Ziņojumi tiks sagatavoti latviski ar izvērstu apkopojumu angļu valodā.

Darbību īsteno LDF (atbalsts), LU (koordinācija, atskaite), Krastiņi (ekspertīze).
D.3. Ekosistēmu pakalpojumu un sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums

Šī darbība balstīsies A.6. darbības ietvaros veiktās izpētes rezultātos, un mēs veiksim detalizētus novērtējumus katram ekosistēmu pakalpojumam, kā arī vairākas gadījumu izpētes, kas sīkāk aprakstītas zemāk. Šajā darbībā tiks sagatavoti divi ziņojumi.

Ziņojums “GrassLIFE un ekosistēmu pakalpojumi” mums palīdzēs identificēt un novērtēt ekosistēmu pakalpojumus, kas saistīti ar zālājiem. Tas ietvers gan pētījumu, gan gadījumu izpētes no mūsu projekta saimniecībām.

Pētījums par atjaunošanas vispārīgo ietekmi uz ekosistēmu funkcijām, kas balstīsies A.6. darbībā sagatavotajā ziņojumā. Tiks izvērtēts plašs funkciju klāsts, tai skaitā:

 1. nodrošinājuma ekosistēmu pakalpojumi: pārtika, materiāli, svaigais ūdens un medicīnas resursi;
 2. regulējošie ekosistēmu pakalpojumi: oglekļa uzkrāšana, ekstrēmu dabas norišu līdzsvarošana, erozijas novēršana, apputeksnēšana;
 3. dzīvotņu/atbalsta ekosistēmu pakalpojumi: dzīvotnes sugām un ģenētiskajai daudzveidībai; un
 4. ar kultūru saistītie ekosistēmu pakalpojumi: rekreācija, tūrisms, estētiskais baudījums, tradīcijas un kultūras rituāli.

Gadījumu izpētes. Tiks veikti detalizēti mērījumi galvenajiem ekosistēmu pakalpojumiem GrassLIFE projekta kontekstā: pārtika, lopbarība, ārstnieciskie augi, apputeksnēšana, kulturālā nozīme, u.c. Mūsu mērķis ir kvantificēt projekta ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu uzlabošanos. Šī izpētes daļa tiks veikta, balstoties uz gadījumu izpētēm no citām valstīm un to papildinās mūsu pašu apkopotie dati, piemēram, zāles sastāva analīze, mikroelementu analīze no medus, kas iegūts parastā zālājā un prioritārajā dzīvotnē, augu un to ārstniecisko īpašību medicīniskā kvalitāte, saimniecību ražas apjoma novērtējums atkarībā no apputeksnētāju pieejamības.

Ziņojums “GrassLIFE un sociāli ekonomiskie ieguvumi no zālājiem” mums palīdzēs identificēt projekta sociāli ekonomisko ietekmi, identificējot produktus, kas nāk no zālājiem, kā arī citus labumus, ko dod zālāji un mūsu projekts. Secinājumi tiks aprakstīti ziņojumā “GrassLIFE un sociāli ekonomiskie ieguvumi no zālājiem”. Tas fokusēsies uz šādiem elementiem: zālāju produkti un to sociāli ekonomiskā vērtība; GrassLIFE ietekme vietējās ekonomikas uzlabošanā; reģionālās attīstības veicināšana un sociālās un ekonomiskās izolācijas mazināšana, nodrošinot cilvēkiem iespējas dzīvot un strādāt laukos; zālāju popularizēšana, un no tās izrietošā pozitīvā ietekme uz lauku teritoriju dzīvotspēju; zaļo produktu, bioloģiskās lauksaimniecības un aprites ekonomikas popularizēšana; ekosistēmu pakalpojumu un to sociāli ekonomisko devumu saistība (novērtējums, kur iespējams).

Darbību īsteno LDF (koordinācija), LU (ekspertīze), VRI (ārstniecības augi), Krastiņi (medus pētījums), saimniecības (Sita – medus pētījums, u.c, pēc vienošanās projekta uzsākšanas gaitā).
D.4. Metožu izvērtējums, apgūtās mācības

Katru gadu tiks sagatavoti monitoringa ziņojumi par demonstrācijas saimniecību, un tie būs būtiska sadaļa demonstrācijas saimniecības darbā (E.2). Ziņojumi tiks sagatavoti latviski un to apkopojums tulkots angliski.

Donoru teritoriju datubāze. Balstoties uz darbību A.1. un C.1. atklājumiem, mēs izveidosim pieejamo donoru teritoriju datubāzi zālāju atjaunošanai projekta teritorijās (sēklu pārnešanas metodei). Tiks izstrādāti kritēriji zālāju donorēšanas potenciāla novērtēšanai.

Vadlīnijas un atjaunošanas metožu apkopojums lauksaimniekiem. Šis vienkāršais un ērti izmantojamais materiāls tiks balstīts darbību D.1.,D.2. un D.3. secinājumos. Materiāls tiks izmantots un izplatīts lauksaimnieku pasākumos, demonstrācijas saimniecībā (E.2.) un pieredzes apmaiņas pasākumos (E.4. un E.5.). Materiālā būs iekļauti vienkārši izklāstīti apraksti par zālāju veidiem, atjaunošanas metodēm un katras apsaimniekošanas metodes plusiem un mīnusiem.

Rekomendācijas Lauku attīstības programmai. Tās tiks sagatavotas, balstoties uz slēdzieniem no metožu novērtēšanas darbībā D.2. un barjeru analīzes darbībā A.7. Rekomedācijas ietvers novērtējumu par to, kuri ir vispiemērotāki atbalsta pasākumi, kas jāiekļauj lauksaimiecības un vides atbalsta shēmās, kā arī to izmaksu novērtējumu, un līdz ar to, atbalsta mērogu. Rekomendācijas tiks izstrādātas līdz 2020. gadam un tiks iesniegtas Zemkopības ministrijā. Rekomendāciju apkopojums tiks sagatavots un iztulkots angliski, izplatīšanai darbībās E.4 un E.5.

Darbību īsteno LDF (koordinācija), LU (atskaites, donorvietu datubāze), Krastiņi (ekspertīze).
D.5 Sabiedriskā zinātne un zālāji

Sabiedriskās zinātnes pieeja monitoringam GrassLIFE projektā tiks piemērota divos veidos:
 1. Iesaistot plašu sabiedrību un nodrošinot instrumentus ziņošanai par lieliem kokiem visā valstī, kā arī putnu, bezmugurkaulnieku un augu sugām, kas saistās ar zālājiem, vietnē www.dabasdati.lv.
 2. Iesaistot skolas ziņošanā par augsnēm.

Šajā darbībā tiks apkopoti dati, kas papildinās vispārējās zināšanas par prioritārajiem zālājiem un to augsnes parametriem, kā arī, palīdzēs identificēt novārtā atstātas parkveida pļavas (6530*). Šos datus izmantos, lai novērtētu konektivitāti, kas būs nozīmīgs šī projekta elements. Mēs paredzam, ka pilsoniskās zinātnes pieeja būs gan lielisks komunikācijas instruments, gan veicinās datu apkopošanu ilgtermiņā.

Darbību īsteno LDF (Dabasdati), VRI (skolas un augsne).
E.1. Komunikācijas plāna ieviešana

Šajā darbībā tiks īstenotas dažādas komunikācijas aktivitātes, kuru pamatā būs komunikācijas plāns. Šīs darbības galvenais mērķis ir palielināt informētību par zālājiem, iesaistīt sabiedrību darbībās zālāju saglabāšanai, kā arī uzsvērt Natura 2000 nozīmību. Mēs esam identificējuši galvenos šīs aktivitātes elementus:

Informācijas apkopojumi: Mēs izstrādāsim trīs dažādas informācijas materiālu kopas par šādām tēmām:
 1. zālāju skaistumu,
 2. zālāju noderīgums cilvēkiem (saistībā ar secinājumiem no darbības D.3)
 3. zālāji kā dzīvotnes. Precīzas komunikācijas taktikas un instrumentus, ko iekļaut šajās informatīvajās kopās, mēs izstrādāsim darbībā A.4.
Kampaņas: Projekta ietvaros mēs organizēsim trīs kampaņas. Mēs izstrādāsim augstas kvalitātes video materiālus, foto un stāstus. Kampaņās izmantosim tradicionālos un sociālos medijus. 

Brīvdabas pasākumi: Mēs sarīkosim astoņus brīvdabas pasākumus. Trīs no tiem būs tematiski saistīti ar augstākminētajiem informācijas apkopojumiem. Pārējie pieci būs saistīti ar citiem zālāju jautājumiem, siena vākšanas tradīcijām, zālāju kultūrvēsturisko nozīmi, Saulgriežu tradīcijām. 

Informācijas stendi un baneri (roll-up): Mes sagatavosim 20 liela izmēra vispārīgus informācijas stendus (A0x2) par teritorijas dabas vērtībām, zālāju nozīmi cilvēkiem un Natura 2000. Mēs izvietosim arī īslaicīgus informācijas stendus (A3 izmērs) visās teritorijās, kur veiksim atjaunošanu. Tajos būs īsa informācija par projektu, LIFE un atjaunošanas būtību. Tiks sagatavoti informācijas stendi mobilajam ganāmpulkam (A2 izmērs) – tie būs vienkārši uzstādāmi un pārvietojami kopā ar ganāmpulku. 

Mājaslapa: Tiks izveidota projekta mājaslapa. Mājaslapai pamatā būs informācijas uzglabāšanas funkcija, un ziņu vietne. Lielākā daļa aktīvas komunikācijas notiks sociālajos medijos. 

Sociālie mediji. Visaktīvākais un galvenais projekta komunikācijas kanāls būs GrassLIFE konti sociālajos medijos (Twitter, Facebook, Instagram), un tie atspoguļos visas projekta aktivitātes atraktīvā un iesaistošā veidā latviešu un angļu valodās. 

Layman ziņojums: Projekta noslēgumā tiks sagatavots obligātais Layman ziņojums, un tas tiks publicēts tikai elektroniskajā versijā. 

Darbību īsteno LDF.
E.2. Demonstrācijas saimniecība – demonstrācijas pasākumi

Demonstrācijas saimniecība “Krastiņi” būs būtisks elements projekta komunikācijā ar mūsu galveno mērķa auditoriju – zemniekiem. Lai nodrošinātu demonstrācijas darbu, mēs pārveidosim saimniecību, uzlabojot pieejamību apmeklētājiem, pārbūvējot vienu no saimniecības ēkām par semināru telpu un nodrošinot tās aprīkojumu. Projektā tiks izmantoti vairāki demonstrācijas paņēmieni, piemēram:

  1. informācijas stendi,
  2. saimniecības 3D modelis,
  3. informācijas apkopojumi apmeklētājiem,
  4. ekskursijas un pasākumi saimniecībā,
  5. citi pasākumi.

Darbību īsteno LDF (atbalsts), LU (atbalsts), Krastiņi (ieviešana).
E.3. Zālāju produktu un pakalpojumu popularizēšana

Šī darbība nodrošinās instrumentus zālāju produktu un pakalpojumu popularizēšanai, un tie tiks izplatīti E.1.,E.2., un E.5. darbībās.

Zālāju produktu instrumentu kopa (toolkit) – tiks sagatavota un publicēta elektroniski. Tajā būs idejas zālāju produktiem. Šis apkopojums būs balstīts A.6. darbības ietvaros veiktajā izpētē un tajā būs parādīti 10-20 zālāju produkti ar augstu pievienoto vērtību. Daži no popularizējamiem zālāju produktiem būs no mūsu projekta saimniecībām, piemēram, medus, siers, gaļa, bet ne visi. Mēs paplašināsim produktu sarakstu arī ar tādiem, kas nav saistīti ar projekta saimniecībām, lai tas būtu iespējami pilnīgs.

Apkopojums par ekosistēmu pakalpojumiem, kas saistīti ar zālājiem. Šis apkopojums tiks sagatavots, balstoties A.6. veiktajā izpētē. Šo publikāciju popularizēsim ar sociālo mediju palīdzību, kā arī projekta pasākumos. 

Animācijas filmas par zālājiem un ekosistēmu pakalpojumiem. Tiks sagatavotas animācijas filmas, kas vēstīs par zālāju ekosistēmu pakalpojumiem latviešu un angļu valodās. Tās skaidros un parādīs dabīgos zālājus, to nozīmi bioloģiskajai daudzveidībai un daudzveidīgos ekosistēmu pakalpojumus, ko tie nodrošina. 

Mākslas izstāde par zālājiem un ārstniecības augiem – tā tiks izveidota Cēsīs. Ekspozīcijas mērķis ir tuvināt dabas aizsardzības tēmu un kultūru/mākslu. 

Darbību īsteno LDF (toolkit, filmiņas), VRI (ekspozīcija).
E.4. Pieredzes apmaiņa ar citiem LIFE un ne-LIFE projektiem

Mēs plānojam organizēt izpētes braucienus un apmeklēt seminārus, lai mācītos no citām iniciatīvām un dalītos ar savu pieredzi. Tāpat mēs plānojam organizēt trīs ekspertu platformas mūsu projekta laikā (divas nacionālas un vienu starptautisku), lai apspriestu zālāju atjaunošanas metodes un apgūtās mācības.

Darbību īsteno LDF, piedalās visi.
E.5. Semināri un apmācības

Mēs organizēsim divus projekta seminārus (atklāšanas semināru un noslēguma semināru), kā arī apmeklēsim citus pasākumus, kas saistīti ar projekta tēmu.

Darbību īsteno LDF, piedalās visi.
F.1. Vadība un kvalitātes kontrole, tai skaitā audits

Projekta vadības struktūra ir diezgan vienkārša. Latvijas Dabas fonds kā koordinējošais partneris ir atbildīgs par projekta ieviešanu kopumā, pieredzes apmaiņas pasākumiem un komunikāciju.

Katram projekta partnerim būs sava loma:
Latvijas Universitāte: atbildīga par dzīvotņu novērtējumu un monitoringu, kā arī atjaunošanas plānošanu. Vides Risinājumu institūts: atbildīgs par aktivitātēm, kas saistītas ar ārstniecības augiem, attālo izpēti un sabiedriskās zinātnes pieeju augsnes monitoringam.
Demonstrācijas saimniecība “Krastiņi” būs atbildīga par inovatīvu atjaunošanas metožu testēšanu un nodrošinās demonstrācijas pasākumus demonstrācijas saimniecībā.
Projekta partnersaimniecības: katra būs atbildīga par zālāju atjaunošanu un ilgtermiņa apsaimniekošanas plāna izveidi savā zemē.
F.2. Pēc-LIFE aizsardzības plāns

Pēc-LIFE aizsardzības plāns tiks sagatavots latviešu valodā, ar apkopojumu angliski drukātā un elektroniskā formātā. Pēc-LIFE plāns izklāstīs, kā darbības, kas uzsāktas LIFE projekta laikā, tiks turpinātas un attīstīsies pēc projekta beigām, un kā tiks nodrošināta ilgtermiņa apsaimniekošana atjaunotajiem projekta prioritārajiem zālājiem.

Darbību īsteno LDF, LU (ekspertīze), Krastiņi (ekspertīze).
F.3. LIFE programmas indikatori

Šī ir obligāta darbība, lai apkopotu un regulāri atjaunotu LIFE programmas indikatoru kopumu. Mūsu projekta gaitā plānots indikatorus atjaunot četras reizes – tās saistītas ar attiecīgajiem ziņojumiem.

Projekta rezultāti

GrassLIFE mērķis ir uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā (6120*, 6210*, 6230*, 6270* and 6530*) un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu. Visas zālāju atjaunošanas darbības tiek īstenotas 14 Natura2000 tīkla teritorijās. Līdz 2020. gada jūnijam esam atjaunojuši jau 366 hektārus dabisko pļavu projekta saimniecībās, un vēl 333 hektārus atjaunojuši ar mobilo ganāmpulku palīdzību. Veiktas investīcijas ganību infrastruktūras attīstībā visās projekta saimniecībās. Detalizētāku informāciju par projekta rezultātiem skatīt: 

Pētījumi un zināšanu pārnese
Pļavu atjaunošana 

Plānotie rezultāti

 • Atjaunoti 1320,5 ha prioritāro zālāju dzīvotņu, uzlabota dzīvotņu kvalitāte un aizsardzības statuss, inovatīvas un pilotmetodes zālāju atjaunošanai testētas aptuveni 400 hektāros.
 • Ilgtermiņa ilgtspējīga apsaimniekošanas sistēma ieviesta 720,5 hektāros zālāju dzīvotņu, integrējot zālājus saimniekošanas ikdienas praksē projekta partneru saimniecībās.
 • Ilgtermiņa ilgtspējīga noganīšana nodrošināta 600 hektāros “sarežģīto” zālāju (tas ir – grūti pieejami vai/un apsaimniekojami) un 300 hektāros katru gadu pēc projekta, izmantojot mobilo ganāmpulku.
 • Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegtas rekomendācijas zālāju aizsardzības statusa un prioritāro zālāju konektivitātes uzlabošanai.
 • Sagatavoti vismaz 120 atjaunošanas plāni un 10 saimniecību biznesa plāni.
 • Izveidota demonstrācijas saimniecība, kas kalpos kā informācijas un izglītības centrs. Notikuši vismaz 150 dažādi demonstrācijas pasākumi.
 • Veikta zalāju, bioloģiskās daudzveidības un biznesa ekonomiskā izpēte. Identificēti vismaz 10 ar zālājiem saistīti produkti ar augstu pievienoto vērtību.
 • Sagatavots un ieviests komunikācijas plāns ar fokusu uz ekosistēmu pakalpojumiem.
 • Izmantota sabiedriskās zinātnes pieeja dabas novērojumiem (www.dabasdati.lv) un augsnes monitoringam.
 • Izstrādāta replikācijas stratēģija.
 • Sagatavoti ekspertu priekšlikumi vides un lauksaimniecības atbalsta shēmām attiecībā uz projekta mērķa dzīvotņu aizsardzību, kas paredzēti integrācijai valsts Lauku attīstības programmā 2021.-2017. gadam. Priekšlikumi iesniegti Zemkopības ministrijā.
Projekta pasākumi

Pļavas apņemšanās

Ikvienam ir iespēja palīdzēt pļavai! Ar šādu devīzi GrassLIFE komanda dodas uz pasākumiem un uzrunā cilvēkus, kam rūp pļava. Pļavas apņemšanās ir 15 darbību kopums, no kuras katrs var izvēlēties sev tīkamākās, lai palīdzētu pļavai. Vairāk par pļavas apņemšanos lasīt šeit.Kampaņa “50 reizes vērtīgāks kvadrātmetrs”

Lai iepazīstinātu ar pļavu un uzsvērtu tās svarīgumu un unikalitāti, 2018. gadā īstenojām kampaņu “50 reizes vērtīgāks kvadrātmetrs”. Tās ietvaros stāstījām par pļavas vērtībām, par to, ka dabiskā pļavā ir vairāk augu sugu nekā tropiskajā mežā. Kampaņas centrā bija mūsdienu versijā pārgleznota 1893. gada Jaņa Rozentāla “Ganu meitas dziesma”.  Vairāk par kampaņu. Festivāls “Lampa”2019. gadā
GrassLIFE darbība festivālā “Lampa” 2019. gadā bija unikāla – jo nevienam citam nebija stenda, kurā piedalās divas aitas un viens dzīvs pļavas kvadrātmetrs. Divu dienu garumā nenogurstoši stāstījām par pļavām, rīkojām pļavas smaržu un garšu degustācijas, būvējām mājas kukaiņiem un runājām par dabas aizsardzības politiku.

Tirgus dienas 2019. gadā

2019. gadā uzsākām jaunu tradīciju – Pļava ienāk tirgū. Apvienojot GrassLIFE un LVAFA finansēta projekta “Pļava ienāk tirgū” spēkus, organizējām trīs tirgus dienas: 22. septembrī Āgenskalna tirgū Rīgā, 28. septembrī Jāņa tirgū Siguldā un 20. oktobrī Straupes tirgū. Bija gan pļavas produktu degustācijas, gan izziņas pasākumi, gan pļavas apņemšanās, sarunas un spēles.

Ainavu tūres

2019. gadā rīkojām divas Ainavu tūres projekta demonstrējumu saimniecībā, tajās piedalījās apmēram 100 cilvēki, kas ar aizrautību klausījās demonstrējumu vadītāja Viestura Lārmaņa stāstā par to, kā saimniekošana gadsimtu garumā veidojusi šodien saimniecībā redzamo ainavu. Ainavu tūre ir izzinošs pārgājiens kādā dabas teritorijā, kuru papildina mūziķu uzstāšanās brīvā dabā. 


Semināri “Gribu pļavu!”

Seminārus “Gribu pļavu!” organizējām 2019. gadā, un atsaucība bija milzīga. Katrā seminārā piedalījās apmēram 50 dalībnieku – gan lauksaimnieki, gan pilsētnieki un zemes īpašnieki. Veicot aptauju par to, kā dalībnieki vērtēja semināru noderīgumu, saņēmām ļoti augstu novērtējumu, jo 97% no dalībniekiem novērtēja seminārus kā ļoti noderīgus un praktiski pielietojamus. Vairāk informācijas šeit.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri