LIFE programma


GrassLIFE LIFE16NAT/LV/262 ir LIFE programmas finansēts projekts. LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. Programmas ietvaros Eiropas Komisija piešķir līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programma Latvijā darbojas kopš 2001.gada.

Vairāk informācijas par LIFE programmu angļu valodā Eiropas Komisijas mājas lapā šeit: http://ec.europa.eu/environment/life/

Vairāk informācijas par LIFE programmu latviešu valodā Latvijas Vides aizsardzības fonda LIFE programmas mājas lapā šeit: https://www.lifeprogramma.lv/lv/sakums

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri