Demonstrējumu saimniecība – dabas saimniecība “Bekas”
Kas ir GrassLIFE demonstrējumu saimniecība?

Latvijas ziemeļos, kur līkumu līkumus met Gauja un tai blakus otru upes garumu veido vecupju labirints, bioloģiskās daudzveidības epicentrā, mājo GrassLIFE demonstrējumu saimniecība –„Dabas saimniecība Bekas”. Lielākā daļa saimniecības zemes atrodas dabas lieguma un dabas parka zonās aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja, kas iekļauts arī ES nozīmes dabas teritoriju Natura 2000 un starptautiskas nozīmes putnu vietu (IBA) tīklā. Saimniecības ganībās koncentrējas 13 dažādi pļavu, mežu un ūdeņu dzīvotņu (biotopu) veidi, kas ir īpaši aizsargājami saskaņā ar ES Biotopu direktīvu vai Latvijas normatīviem. Tā ir Latvijā, iespējams, arī Eiropas Savienībā lielākā īpaši aizsargājamo dzīvotņu bagātība tik nelielā (ap 80 ha) vienlaidus teritorijā. Šajā pašā ainavā sastopamas arī vairāk nekā 30 īpaši aizsargājamas dzīvnieku, ķērpju, augu un sēņu sugas, seši valsts nozīmes dižkoki. Nepārspīlējot var teikt, ka gandrīz katrs saimniecības zemes kvadrātmetrs ir starptautiskas vai nacionālas nozīmes īpaši aizsargājams dabas objekts.

Projekta ietvaros saimniecība atjauno un uzlabo 52 hektārus īpaši aizsargājamas pļavu un ganību dzīvotnes (6530* Parkveida pļavas un ganības, 6210* Sausi zālāji kaļķainās augsnēs – nozīmīgas orhideju atradnes, 6120* Smiltāju zālāji). Bekās audzē gaļas liellopus un kopj bišu dravu, turpinot darbu, kas šī Gaujmalas miestiņa apkārtnē ir darīts jau vairākus gadsimtus, un ir bijis priekšnoteikums šodienas izcilajai dabas daudzveidībai.

 

Darbs ar dabas vērtībām pārpildītā vidē rada īpašus izaicinājumus, meklējot ceļus, kā saimniekot ekonomiski ilgtspējīgi un vienlaikus saglabāt izcilu dabas daudzveidību. Tāpēc tieši šeit ir GrassLIFE dabisko pļavu atjaunošanas zināšanu un demonstrējumu centrs jeb demonstrējumu saimniecība.

Viesturs un Inese Lārmaņi

Ineses Gmizo – Lārmanes un Viestura Lārmaņa pamatdarbs vairāk nekā divdesmit gadus ir bijis dabas aizsardzība, bet 2016. gadā viņi pārcēlās uz laukiem, lai turpinātu vecāku iesākto zemnieku saimniecību.

Viesturs ir mācījies un strādājis par mežsargu, pēc tam studējis bioloģiju, īpašu uzmanību pievēršot praktiskai dabas aizsardzībai. Viņa darbs bija saistīts ar retu sugu un dzīvotņu atrašanu dabā un aizsardzības plānošanu, bet īpaši daudz ar dabas aizsardzības speciālistu apmācību un dabas skaidrošanu plašākai sabiedrībai. Viesturs ir pārliecināts, ka nozīmīgākais dabas aizsardzības izaicinājums ir atrast veidu, kā cilvēkam dzīvot labklājībā vienuviet ar plaukstošu bioloģisko daudzveidību. Tradicionālās zemkopības laikos izveidotās pļavas ir viens no piemēriem, kur cilvēks ar savu darbību, gūstot labumu sev, biodaudzveidību nevis samazināja, bet palielināja. Viestura mērķis ir atrast ceļus, kā šo efektu pārnest mūsdienu un nākotnes cilvēku pasaulē.

Inese ir studējusi bioloģiju un vides zinātnes, strādājusi dabas aizsardzības projektu administrēšanā, kas šobrīd noder GrassLife projektā. Tagad ar aizrautību viņa saimnieko savā mājā, sētā un laukos, radot un attīstot izcilus produktus, kas simbolizē dabiskās pļavas. Jau izmēģināti daudzi varianti lielziedu vīgriežu tējai un sīrupam, spradzeņu ievārījumiem, tūlīt sāksies darbs ar visīstākajiem mežāboliem un padomā vēl daudz cita.

Pļavu atjaunošana demonstrējumu saimniecībā

Dabas saimniecībā Bekas tiks izmantotas gan zināmas un pārbaudītas dabisko pļavu atjaunošanas metodes, gan izmēģinātas un pārbaudītas jaunas pieejas.

  • Sugām bagātas velēnas laukumu stādīšana atjaunojamā dzīvotnē
  • Dzīvotnei atbilstošu savvaļas augu vākšana un piesēšana
  • Koku un krūmu izciršana un celmu frēzēšana vai izrakšana
  • Dažādas intensitātes atjaunojošā noganīšana un pļaušana
  • Tradicionālo pļavu un ganību ainavas rekonstrukcija

Lai pasargātu putnus un zvērus no sapļaušanas, tiks izgatavota un lietota ierīce dzīvnieku atbiedēšanai no strādājošas pļaujmašīnas.

 

Pasākumi un apmeklējumi

Demonstrējumu saimniecībā tiks veikti atjaunošanas darbi, kā arī to sekmju zinātnisks izvērtējums, un ar šīm zināšanām mēs dalīsimies ar visiem dabisko pļavu atjaunotājiem Latvijā.

Saimniecība ir atvērta apmeklējumiem, un tajā tiks izveidots semināru centrs, kurā notiek pasākumi, kas saistīti ar dabisko zālāju atjaunošanu. Saimniecībā būs pieejami informatīvie materiāli un literatūra par dabisko pļavu atjaunošanu un dabai draudzīgu saimniekošanu.

Demonstrējumu pasākumus vadīs Viesturs Lārmanis. 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri