Z/s “Jaunkraukļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads

Saimnieki: Jānis un Zaiga Kudliškas 

Plānots atjaunot: aptuveni 50 ha

Saimniecība atrodas Natura 2000 teritorijā dabas liegumā “Ābeļi”

Kopējā saimniecības teritorija: 180 ha 

Nozare: graudaugu audzēšana, piena lopkopība

Jānim ir 31 gads, un viņš savu saimniecību Ziemeļu Susējas krastos izveidojis līdzās tēva un mātes zemei. Sācis 2009. gadā kā Latvijas Lauksaimniecības universitātē izmācījies jaunais zemnieks, viņš tagad audzē graudaugus un saimniecības govju piens ceļo uz Preiļu siera rūpnīcu. “Jaukraukļi” ir tāda kārtīga vidējā lieluma Latvijas lauku saimniecība, kas nodrošina Jāni un viņa ģimeni ar darbu un iztikšanu. Jānis ir lietišķs un darbīgs cilvēks, kas mierā nestāv un savu viedokli vienmēr izstāsta.

Tepat pie mājas “Jaunkraukļos” ir plašas dabiskās pļavas. Jānis tās nopirka, paplašinot savu saimniecību, un caur tām var aiziet līdz mežiņam, kurā ir senas kapuvietas – arī Jāņa senču. Jāņa tēvs, savukārt, ir tas, kurš pļavā atrod īpašās puķes un arī ierāda tās jaunajiem. Tāpēc Jānis un Zaiga zina, kur aug jumstiņu gladiolas un sargā tās, lai nejauši netiek nopļautas, un parāda arī pļavas īrisus. Ja pavaicāsiet Jānim, kas šeit, “Jaunkraukļos” vēl ir īpašs, viņš teiks –14 dzeņu sugas! Jāņa saimniecības teritorijā ir viens no lielākajiem dzeņu dabas liegumiem visā Eiropā, un kā viņš pats saka – divus vienādus te neredzēsi.

GrassLIFE dod Jānim iespēju turpināt atjaunot aizaugušās pļavas – ir plānota gan frēzēšana, gan dabisko pļavu augu sugu piesēšana. “Jaunkraukļu” teritorijā ir arī daudz lielo un veco koku, tātad iespēja atjaunot parkveida pļavas. Un vēl viens sapnis – sava neliela ražotne, kurā taptu siers, kurš nācis no dabiskajām pļavām.

“Jaunkraukļos” lieliski sadzīvo daba un saimniekošana. Tepat šķūnis, pie kura stāv lielā lauksaimniecības tehnika, tepat zem skaistajiem vecajiem kokiem ganās govis, un pa ceļu uz priekšu – plašas dabiskās pļavas. Pavisam drīz tās būs vēl skaistākas, plašākas un daudzveidīgākas.


Projektā paveiktais

Sugu sastāva uzlabošana – izklāta sugām bagāta zāle.

Apauguma novākšana – cirsti krūmi, frēzētas saknes, veicināta velēnas attīstība (frēzētajās vietās izsējot viengadīgo aireni, pļavas skareni un sarkano auzeni).

Atjaunojoša pļaušana – atstāti sēklu ienākšanās laukumi, pļauts pēc sēklu izbiršanas.

Atjaunojoša ganīšana – ganību aploku ierīkošana un ganīšanas uzsākšana.

Kūlas slāņa mazināšana – ecēšana.

Zemes virsmas līdzināšana.

Auglības mazināšana – sētas un novāktas auzas un viengadīgā airene.

Ganību ierīkošana – elektriskā gana, aploku materiālu, iežogojošo paneļu, svaru, veterinārā boksa iegāde.

Ganāmpulka papildināšana – 9 Šarole šķirnes govju un vaislas buļļa iegāde.

Pieejamības uzlabošana – caurteku ierakšana, ceļa seguma uzlabošana, pārvietojama tilta uzstādīšana, mitruma režīma atjaunošana.

Apsaimniekošanas tehnikas iegāde – kvadracikla noma.

Apsaimniekošanas infrastruktūras ierīkošana – lopu nojumes uzstādīšana.

2022. gadā vēl paveicamais

Sugu sastāva uzlabošana – sēklu izsēja un sugām bagātas zāles izklāšana.

Atjaunojoša pļaušana – sēklu ienākšanās laukumi un biotopu atjaunošanai pielāgota pļaušana.

Atjaunojoša ganīšana – biotopu atjaunošanai pielāgota ganīšana un ganību ierīkošana jaunu platību noganīšanai.

Kūlas slāņa mazināšana.

Infrastruktūras uzlabošana – nojumes pabeigšana.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri