Z/s “Stirnas”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Saimnieks: Verners Pudāns

Plānots atjaunot: aptuveni 20 ha dabisko pļavu

Saimniecība atrodas Natura 2000 teritorijā aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” un dabas liegumā “Mugurves pļavas”

Kopējā saimniecības teritorija: 300 ha Nozare: bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Verners Pudāns ir nemiera gars, kuram interesē viss jaunais, kas notiek pasaulē un Latvijā, un vienmēr urda idejas. Par zemnieku viņu nosaukt nevar, drīzāk par zemkopi, kura darbības veids – apsaimniekot un kopt teritorijas dažādos dabas liegumos Vidzemē, saglabājot to dabas vērtības. Verneram ir 55 gadu ilga pieredze lauksaimniecībā, arī lauksaimniecības produktu ražošanā, un viņš saka, ka zina zemes pilno vērtību. Tieši tāpēc viņš šobrīd par savu darbu un misiju uzskata dabas vērtību saglabāšanu.

Projektā GrassLIFE Verners piedalās, lai atjaunotu divas no savām pļavu teritorijām – Gaujmalā Valkas novadā un Mugurves pļavās Gulbenes novadā. Gaujmalas pļava ir plaša un tajā pa mazo meža ceļu var nokļūt tikai zinātāji. Pļava te bijusi jau kopš 20. gadsimta sākuma, kolhoza laikā pļauts siens, tāpēc tā ir salīdzinoši labi saglabājusies, taču cilvēka tuvums pēdējās desmitgadēs ir trūcis – saauguši krūmi un sīki kociņi. Arī Mugurves pļavas Pededzes upes palienes posmā jau pirms 100 gadiem izmantotas kā ganības un tajās sastopma milzīga augu pasaules daudzveidība, par ko jārūpējas.

Gaujmalas pļavā kā traki zied nārbuļi un madaras, un Verneram galvā jau rosās domas, ko varētu iesākt ar pļavas augiem un plāni par ziedūdeņu destilēšanu. Taču, lai pļava atkal būtu daudzveidīga un sugām bagāta, jādomā augsnes auglības mazināšanu, jācērt krūmi, jāfrēzē atvases. GrassLIFE ietvaros “Stirnu” pļavās arī notiks izmēģinājumi ar dabisko pļavu sugu piesēju.


Projektā paveiktais

2018. – 2021. gadā paveiktais:
Sugu sastāva uzlabošana
– nokultas un izsētas sēklas, izklāta sugām bagāta zāle, izklāta zvaguļiem bagāta zāle, pārstādīta velēna.

Apauguma novākšana – cirsti krūmi, rautas saknes, frēzēti celmi.

Auglības mazināšana – auglīgās augsnes virskārtas nostumšana un līdzināšana.

Pieejamības uzlabošana – caurtekas ierakšana un ceļa seguma uzlabošana.

2022. gadā paveicamais:

Sugu sastāva uzlabošana – sēts zvagulis, vāktas un izsētas sēklas, izklāta sugām bagāta zāle.

Apauguma novākšana – pabeigta celmu frēzēšana un celmu raušana.

Atjaunojoša pļaušana – divreiz pļautas un novāktas pļavas.

 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri