Cenu aptauja: Ekosistēmu pakalpojumu kartējums GrassLIFE projekta demonstrējumu saimniecībai “Bekas”

GrassLIFE projekts ir ES LIFE programmas finansēts dabas atjaunošanas projekts, kura ietvaros laikā no 2018. līdz 2023. gadam tiek atjaunoti 1320 hektāri dabisko zālāju visā Latvijā. Projektā piedalās 12 zemnieku saimniecības un būtisku lomu projekta zināšanu pārnesei spēlē projekta demonstrējumu saimniecība “Bekas”, kas atrodas Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū Valkas novadā. Saimniecība apsaimnieko 120 hektārus platību, un 110 no tiem ir Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi.

Projekta ietvaros paredzēts sagatavot ziņojumu “Ekosistēmu pakalpojumi – GrassLIFE pieredze”, kura ietvaros jāveic ekosistēmu pakalpojumu kartēšana saimniecībā “Bekas” un jānovērtē dabisko zālāju sniegtie ekosistēmu pakalpojumi saimniecības līmenī.

Iepirkuma procedūras ietvaros notiek piedāvājumu konkurss, un potenciālie izpildītāji ir aicināti piedāvāt kritērijus un metodikas, ar kuru palīdzību pēc iespējas plašāk un daudzpusīgāk izdosies novērtēt ekosistēmu pakalpojumus saimniecībā “Bekas”.

Piedāvātajai metodikai un ziņojumam jāiekļauj vismaz šādi aspekti:

 1. Ekosistēmu pakalpojumu kartējums saimniecībā “Bekas” (lūdzam piedāvājumā uzskaitīt kādu pakalpojumu kartējums tiks veikts un kāda metodika tiks izmantota)
 2. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums saimniecībā “Bekas” (lūdzam piedāvājumā uzskaitīt kādu pakalpojumu novērtējums tiks veikts un kāda metodika tiks izmantota).

Ziņojums jāsagatavo latviešu valodā ar izvērstu kopsavilkumu angļu valodā.

Ziņojuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 31. oktobris.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 18. marts, plkst. 17:00. Piedāvājumus iesniegt, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Lūdzam iesniegt sekojošus dokumentus:

 1. Metodikas apraksts un ziņojuma satura rādītājs.
 2. Cenas piedāvājums, norādot cenu ar un bez PVN.

Papildus jautājumus piedāvājuma sagatavošanas laikā lūdzam uzdot projekta vadītājai Ingai Račinskai (inga.racinska@ldf.lv).

Piedāvājumu izvērtējums tiks veikts, balstoties uz sekojošiem kritērijiem:

 • Piedāvātā metodika: max 60 punkti.
 • Piedāvātā cena: max 40 punkti.

Novērtējuma max punktu skaits: 100 punkti. Piedāvājumi, kas saņems mazāk kā 20 punktus vienā no kritērijiem, tālākai vērtēšanai netiks virzīti. Uzņēmumam, kas saņems augstāko novērtējumu, pirms līguma slēgšanas būs jāapliecina nodokļu parādu neesamības fakts.

Par saimniecību pieejamie dati:

 • Biotopu kartējums saimniecībā
 • Topogrāfiskie dati par saimniecību, hidroloģiskais slānis
 • Monitoringa dati par tauriņiem
 • Monitoringa dati par savvaļas bitēm
 • Monitoringa dati par augu sugām
 • Dati par saimniecības liellopu ganāmpulku un biškopības apjomu
 • Palu modelis saimniecībai
 • Saimniecības zemes virsmas modelis (Lidar dati)
 • Kultūras jomas informācija par teritorijas un tās apkārtnes vēsturi, vietvārdiem, saistību ar kino un glezniecību, seni fotoattēli
 • Zālāju atjaunošanas teritoriju kartogrāfiskais slānis
Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri