Projektā GrassLIFE turpinās dabisko pļavu apsaimniekošana ar mobilā ganāmpulka palīdzību

6. maijā sešas mobilā ganāmpulka Galovejas šķirnes govis ieradās Vakarbuļļu pļavā pie Buļļupes un Lielupes satekas Rīgā, lai uzsāktu jau trešo ganību sezonu šajā teritorijā. Šajā sezonā mobilais ganāmpulks darbu dabisko pļavu labā veiks arī citās teritorijās Latvijā: Rīgas, Jūrmalas, Siguldas, Līgatnes pilsētās, Gaujas Nacionālā parka un Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu pļavās. Mobilais ganāmpulks ir izveidots Latvijas Dabas fonda (LDF) projektā GrassLIFE, un tā īstenotā noganīšana ir instruments augu sugu daudzveidības un pļavu puķu krāšņuma atgūšanai dabiskajās pļavās, kuras ir grūti pieejamas vai nepiemērotas pļaušanai.

“Rīgā sastopamas ne tikai pilsētas ainavas, bet arī plaši meži un pļavas, kuros galvenā loma ir dabas procesiem. Laikā, kad intensīvā lauksaimniecība joprojām noplicina dabas vērtības, lielās pilsētas arvien biežāk uzņemas rūpes par to saglabāšanu. Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks palīdz saglabāt visu šajās pļavās vērtīgo vienkāršā un efektīvā veidā, tāpēc ļoti novērtējam šo sadarbību,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Attēlā: Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš ar simbolisku dabiskās pļavas kvadrātmetru.

Šogad daļa no mobilā ganāmpulka visas vasaras garumā darbosies divās Vakarbuļļu pļavās: gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan pļavā, kura atrodas Buļļupes un Lielupes satekā. Vakarbuļļu pļavās ir sastopams vērtīgais un retais Eiropas Savienības nozīmes biotops Piejūras zālāji, kurš izceļas ar lielu sugu daudzveidību. Zālājā sastopams sausām un mēreni mitrām vietām tipisks augājs, mitru un slapju vietu augu sabiedrības, kā arī augi, kuri aug tikai iesāļās augsnēs.


FOTO: Kristaps Kalns

Projekta GrassLIFE zālāju eksperte Baiba Strazdiņa stāsta: “Kā rāda kaimiņvalstu pieredze, ganīšana ir labākais veids Piejūras zālāju atjaunošanai, un tā ir kritiski svarīga, lai Vakarbuļļu piejūras pļavās radītu piemērotus apstākļus šādām vietām raksturīgu putnu sugu ligzdošanai. Tā būtiski samazina niedru izplešanos, dodot iespēju niedru pārņemtajās platībās ieviesties citiem pļavu augiem, un ar katru gadu rezultāts kļūst arvien pamanāmāks. Vakarbuļļu pļavās ir sastopamas īpaši aizsargājamās un citviet Latvijā ļoti retās jūrmalas armērijas un purva mātsaknes, dabiskiem zālājiem raksturīgās pļavas ķērsas, jumstiņu gladiolas, vidējās ceļtekas, parastie vizuļi, vītolu staģes, ziemeļu madaras un dzegužpirkstītes.”

Vakarbuļļu pļavas LDF apsaimnieko un atjauno sadarbībā ar Rīgas domi, kuras īpašumā ir šī teritorija. Šīs pļavas ir sarežģītas pļaušanai ar traktortehniku, kā arī nopļautā izvākšana ir apgrūtināta. Noganīšana samazina no pļavas aizvācamās zāles un siena apjomu, kas būtiski atvieglo tās apsaimniekošanu. LDF un Rīgas dome kopīgi īsteno arī projektu “Pilsētas pļavas”, veidojot daudzveidīgas un ziedošas pļavas pilsētvidē.

Vakarbuļļu teritorijas iedzīvotāji un viesi gotiņas varēs aplūkot gan Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem, gan Buļļupes un Lielupes satekas pļavā. Abas pļavas ir pieejamas pastaigām, tās ir gājēju taku caurvītas. Govis ir miermīlīgas, draudzīgas un radinātas pie cilvēku klātbūtnes. Ganāmpulka koordinatori ganības regulāri uzrauga, turklāt govis aprīkotas ar raidītājiem, lai tās var pieskatīt arī attālināti.

Tomēr ikviens Vakarbuļļu pļavu apmeklētājs ir lūgts ievērot dažus drošības noteikumus, lai satikšanās ar mobilā ganāmpulka govīm noritētu bez starpgadījumiem:

  • Pārliecinieties, ka vārtiņi aiz jums ir aizvērti;
  • Ja dodaties pastaigā ar suni, ganību teritorijā tas jātur pavadā;
  • Ievērojiet – teritorija ir norobežota ar elektrisko ganu, tāpēc aploka tuvumā jābūt uzmanīgiem, jāsargā sevi un bērnus.
  • Govīm netuvojoties, nemēģiniet tās noglaudīt, nebarojiet un nekaitiniet tās!
  • Lūgums izturēties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru;
  • Ja ievērojat kādas problēmas ganībās, redzat bojātu aploku vai rodas kādas neskaidrības, lūdzam sazināties ar Latvijas Dabas fondu pa tālruni 29188300 vai 67830999 vai [email protected].

Mobilā ganāmpulka veiktā noganīšana ir viens no labākajiem veidiem dabisko pļavu atjaunošanai. Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas.

Dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai 0,7% no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no mūsu valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas mūsu dabiskās pļavas, lai Latvija šo dabas, kultūrvēstures un arī ekonomisko vērtību nezaudētu.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri