Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks darbojas Ādažu poligonā


Jūlijā projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks palīdz apsaimniekot un uzturēt dabisko zālāju kādā īpašā vietā – Ādažu poligonā. Deviņas govis, astoņi teļi un viens bullis ganīsies 7 ha plašajā teritorijā, lai mēneša laikā “noēstu” vērtīgo biotopu sugām bagātas ganības un ganītas pļavas.

Šoreiz govīm būs jādarbojas ātrāk, nekā ierasts, jo tikai mēnesi šajā Ādažu poligona daļā nenotiks aktīvas mācības, kas traucētu ganāmpulku.

Noganīšanu un dabas vērtību atjaunošanu Ādažu poligonā Latvijas Dabas fonds īsteno sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, tā pievēršot uzmanību dabas vērtību saglabāšanai militārajās teritorijās.

Militārās teritorijas bieži vien ir dabas vērtībām bagātas, jo tās mazāk skar cilvēka saimnieciskās darbības ietekme, tāpēc aizsardzības nozarei arī ir sava īpašā loma dabas saglabāšanā.

Kā norāda Aizsardzības ministrijas pārstāve Ieva Mārdega: “Aizsardzības ministrija kopš 2006. gada militārajos poligonos Latvijā apzina dabas vērtības – retās un aizsargājamās sugas un biotopus – un rūpējas par to saglabāšanu un aizsardzību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Ādažu poligonam un tajā sastopamajiem plašajiem virsājiem. Ādažu poligonā Aizsardzības ministrija ir īstenojusi jau divus LIFE projektus, kuru laikā tika atjaunoti aizsargājami biotopi un uzlabotas ligzdošanas un barošanās iespējas tādām putnu sugām kā zaļā vārna, vakarlēpis, purva tilbīte un rubenis. Saprotot bioloģiskās daudzveidības lielo nozīmi, arī nelielie sugām bagātie zālāji militārajā poligonā tiek apsaimniekoti, lai nezaudētu šīs sugu daudzveidības saliņas.”

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri