GrassLIFE2 partneri iepazīst demonstrējumu saimniecību “Bekas” un tajā izmantotās dabai draudzīgas zālāju apsaimniekošanas metodes

22. novembrī norisinājās GrassLIFE2 partneru pieredzes apmaiņas seminārs, kurā projekta demonstrējumu saimniecības “Bekas” vadītājs Viesturs Lārmanis dalījās pieredzē par īpaši aizsargājamu pļavu un ganību dzīvotņu apsaimniekošanu un atjaunošanu, audzējot gaļas liellopus un kopjot bišu dravu.

Projektu GrassLIFE un GrassLIFE2 demonstrējumu saimniecība “Bekas” atrodas Latvijas ziemeļos, kur līkumus met Gauja un tai blakus otru upes garumu veido vecupju labirints. Lielākā daļa saimniecības zemes atrodas dabas lieguma un dabas parka zonās aizsargājamo ainavu apvidū Ziemeļgauja, kas iekļauts Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – Natura 2000 – un atzīts par starptautiskas nozīmes putniem nozīmīgu vietu (IBA). Saimniecības ganībās koncentrējas 13 dažādi pļavu, mežu un ūdeņu dzīvotņu (biotopu) veidi, kas ir īpaši aizsargājami saskaņā ar ES Biotopu direktīvu vai Latvijas normatīviem. Tā ir Latvijā lielākā īpaši aizsargājamo dzīvotņu bagātība nelielā (apmēram 80 hektāri) vienlaidus teritorijā. Šajā ainavā sastopamas arī vairāk nekā 30 īpaši aizsargājamas dzīvnieku, ķērpju, augu un sēņu sugas un seši valsts nozīmes dižkoki.

Projekta GrassLIFE laikā dabas saimniecībā “Bekas” tika atjaunoti un uzlaboti 52 hektāri īpaši aizsargājamu pļavu un ganību dzīvotņu, piemēram, parkveida pļavas un ganības, smiltāju zālāji. Dabas vērtībām blīva vide sarežģī teritorijas apsaimniekošanu un atjaunošanu. “Bekās” pastāvīgi tiek meklēti veidi, kā saimniekot ekonomiski ilgtspējīgi un vienlaikus saglabāt izcilu dabas daudzveidību. Tāpēc “Bekas” ir GrassLIFE un GrassLIFE2 dabisko pļavu atjaunošanas zināšanu un demonstrējumu centrs jeb demonstrējumu saimniecība.

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri