Sagatavots ziņojums “Zālāji un ekosistēmu pakalpojumi”

Dabiskās pļavas Latvijā veidojušās, cilvēkiem saimniekojot un mijiedarbojoties ar dabu ar gluži praktisku mērķi – nodrošināt barību lopiem. Tāpēc pļavu uzturēšana un apsaimniekošana vienmēr bijusi saistīta ar labuma gūšanu cilvēkiem. Taču līdzās saimnieciskajai nozīmei šajā procesā pļavas ir izveidojušās arī kā būtiskas bioloģiskās daudzveidības uzturētājas un kļuvušas par Latvijai raksturīgiem kultūrainavas elementiem. 

Tas, ko pļavas dod cilvēkiem – produkti, procesi, materiālās un nemateriālās vērtības – var apkopot, uztverot visu kā pļava sniedz kā ekosistēmas pakalpojumu, kas kalpo cilvēka labklājībai. Ekosistēmu pakalpojumi ir arvien populārāks veids, kā izprast dabas devumu, kā to aptvert un kā ar to vislabāk rīkoties. 

Pļavu galvenais uzdevums vairs nav būt par lopbarības avotu, tāpēc arvien būtiskāka kļūt to loma citu ekosistēmu pakalpojuu nodrošināšanā, tai skaitā cilvēku dzīves kvalitātes uzturēšanā. Tā pļavas noārda vai aiztur piesārņojumu, uzlabo ūdens kvalitāti, mazina plūdu riskus un klimata pārmaiņas. Tāpat tās ir mājvieta dažādām savvaļas sugām, apputeksnētājiem un citiem kukaiņiem. ālāji kā neatņemama ainavas sastāvdaļa nosaka arī teritoriju tūrisma potenciālu, dažādas rekreācijas un izglītošanās iespējas, kā arī kalpo kā kultūras mantojums, kas cieši saistīts ar latviešu tautas tradīcijām.

Ekosistēmu pakalpojumu koncepts sniedz iespēju apzināt un sistemātiski izvērtēt visus ieguvumus, ko ekosistēmas, t.sk. zālāji, sniedz sabiedrībai, un līdz ar to arī skaidrot dabas aizsardzības pasākumu nozīmi.

Projekta GrassLIFE ietvaros ir sagatavots ziņojums “Zālāji un ekosistēmu pakalpojumi”, kas aplūko zālāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus. Ziņojums ietver:

Informāciju par Latvijas un ārvalstu pieredzi un pētījumu rezultātiem, lai raksturotu ar zālājiem saistītos ekosistēmu pakalpojumus kopumā, aptverot visas ekosistēmu pakalpojumu grupas;

Kādi ir ar ES nozīmes zālāju biotopiem 6120*, 6210*, 6230*, 6270* un 6530* – projekta GrassLIFE ietvaros atjaunotie biotopi – saistītie ekosistēmu pakalpojumi;

Tāpat ziņojumā aplūkots, kādi ekosistēmu pakalpojumu veidi iekļaujami projekta GrassLIFE novērtējumā, kā arī piedāvāta metodika projekta GrassLIFE novērtējumā iekļaujamo ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai.

Ziņojumu projekta GrassLIFE uzdevumā sagtavoja Baltijas Vides forums. 

Dalīties:

Finansē

Partneri

Komunikācijas partneri