LIFE programma – nozīmīgākais dabas aizsardzības finansējuma avots Eiropas Savienībā

Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) publicē līdz šim apjomīgāko novērtējumu par LIFE programmas nozīmi dabas saglabāšanā Eiropā

EASME pētījumā par LIFE programmas nozīmi dabas saglabāšanā Eiropas Savienībā norādīts, ka LIFE programma jau kopš 1992. gada ir bijusi nozīmīgākais dabas aizsardzības pasākumu finansējuma avots Eiropas Savienībā. Tās ietvaros līdz šim tikuši finansēti tūkstošiem sugu un biotopu aizsardzības projektu visās ES valstīs. Tāpat šis ir nozīmīgākais Natura 2000 tīkla atbalsts – 5400 Natura 2000 teritorijas ir saņēmušas LIFE finansējumu.

Ziņojumā minēti arī divi nozīmīgākie zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas projekti, ko īsteno Latvijas Dabas fonds: Palienes (kurš tika īstenots laikā no 2004. līdz 2008. gadam) un GrassLIFE (kura īstenošana notiek laikā no 2017. līdz 2023. gadam). Palieņu projektā sadarbībā ar zemes īpašniekiem atjaunojām vairāk nekā 2500 hektārus palieņu pļavu 15 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā – Mugurves pļavās, Raķupē, Lielupē, Lubāna ezera apkaimē un citur un šo sasniegumu LIFE programmas ietvaros reti kuram projektam izdevies apsteigt. Savukārt projekta GrassLIFE ietvaros plānojam atjaunot vairāk nekā 1320 hektārus īpaši aizsargājamu zālāju biotopu un izveidot to noganīšanai piemērotu infrastruktūru.

Ziņojums sniedz skatījumu uz to, kādām būtu jābūt LIFE programmas prioritātēm nākotnē, lai turpinātu un uzlabotu sniegumu dabas saglabāšanai Eiropā. Norādīts, ka nepieciešams atbalstīt projektus ar skaidriem aizsardzības un atjaunošanas mērķiem; veicināt to sugu un biotopu iekļaušanu programmā, kas līdz šim tikuši mazāk pārstāvēti; atbalstīt plašāka mēroga dabas aizsardzības un atjaunošanas stratēģijas nacionālā un reģionālā līmenī; atbalstīt pārrobežu sadarbību un labās prakses pārnesi; kā arī uzlabot projektu sagatavošanas kapacitāti ES dalībvalstu līmenī.

Šis ziņojums papildina 2020. gadā klajā nākušo nozīmīgo pētījumu un ziņojumu klāstu, kas saistīti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tā, piemēram, Eiropas Vides Aģentūra 19.10.2020. laida klajā ziņojumu “Dabas stāvoklis Eiropas Savienībā”, kas ir apjomīgākais līdz šim veiktais dabas situācijas novērtējums ES. Tajā skaidri pateikts, ka dabas stāvoklis ES ir kritisks un nepieciešams spert straujus soļus tās saglabāšanai. Ziņojumā arī norādīts, ka ES rīcībā ir pienācīgi likumdošanas rīki un iestrādes lai vērstu situāciju par labu, bet vilcināties vairs nevar.

Politiskā ziņā pastāv cerība arī saistībā ar jauno ES 2030. gada bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un stratēģiju “No lauka līdz galdam”, kas abas ir Eiropas Zaļā kursa galvenie elementi. Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķis ir stiprināt un paplašināt aizsargājamo teritoriju tīklu, izveidot atjaunošanas plānu un nodrošināt ekosistēmu veselību, noturību pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības bagātību, kā arī sniegt pilsoņu pārticībai un labklājībai nepieciešamo pakalpojumu klāstu.

Pilns ziņojums (angļu valodā) pieejams šeit: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programme-publications

Dalīties: